18 oktober 2018

Disclaimer & privacy

Deze website http://www.Thopevzw.be is een privé-initiatief. Deze site is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden.

 1. Voorstelling van de werking van Thope vzw
  Deze website wil de werking van de Thope zo getrouw als mogelijk voorstellen. Indien er toch tekorten zouden opgemerkt worden, vragen wij om contact op te nemen met de webmaster. Rekening houdend met de vele mogelijke detailafwijkingen per melding van een tekort of foutieve informatie willen we zo snel als mogelijk, in onderling akkoord, de inhoud van de website wijzigen. We streven er vooral naar dat onze websitebezoekers zo correct mogelijk informeert.
 2. Als vrijwaringsclausule benadrukken we het volgende:
  • “Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt”.
  • “Al streven wij naar zo correct mogelijke gegevens en informatie, wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze website werd geraadpleegd of die via deze website werd uitgewisseld”.
  • “Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site”.
 3. Wat de privacy betreft:
  Om een inschrijving of bereidheid tot actieve medewerking aan Thope kenbaar te maken of om deel te nemen aan de blogs en reacties, worden minimaal persoonsgegevens verzameld. Wij behandelen deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Wij geven u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening (al dan niet online) te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en worden niet voor directe marketingdoeleinden aangewend.
  • U hebt steeds (via aanvraag per e-mail) toegang tot uw persoonsgegevens en u kan de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren.
 4. Klachtenprocedure
  Klachten kunnen steeds aan de webmaster of aan een lid van het bestuursorgaan bezorgd worden.
  Klachten die anoniem of onder een valse naam verstuurd worden, zijn niet ontvankelijk. Minimaal moeten naam, voornaam, e-mailadres en adres opgegeven worden. De klager preciseert het voorwerp/de feiten waartegen ze gericht is, alsook het belang van de klager terzake.
  Een weigering van een klacht wordt per e-mail door Thope VZW gemotiveerd.